Etusivu » Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumissuunnitelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumissuunnitelma

Jaa sivu:

SOTE-toimintayksikön varautumissuunnitelma täydentää loistavasti sen pelastus-, omavalvonta- ja turvallisuussuunnitelmaa.

Tutustu tarkemmin Pro Varautuminen -palveluumme!


Varautuminen koronavirukseen sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon toimintayksiköissä

Koronavirukseen varautuminen pitkäaikaishoidon ja -hoivan yksiköissä vaatii erityisen tiivistä yhteistoimintaa hoitohenkilöstön, hoidettavien ja heidän omaistensa kesken. Tämä kävi selväksi heti koronapandemian alkaessa keväällä 2020.

Kysymyksessä ovat pääasiassa yksiköt, joissa annetaan ympärivuorokautista pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa esimerkiksi lapsille, ikääntyneille ja vammaisille. Myös tehostetussa asumispalvelussa asuvat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat kuuluvat tähän erityisryhmään.

Samat varautumistoimet koskevat monilta osin muitakin sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköitä.  

Kysymyksiä ja vastauksia

Pandemian aiheuttamat poikkeusolot tuovat vaikeita tilanteita niin hoidossa oleville kuin heidän omaisilleenkin. Omaisten ja perheiden huoli on luonnollisesti suuri, kun tapaamisia joudutaan rajoittamaan ja kieltämään pitkiksi ajoiksi.

Henkilökunta joutuu varmasti vastaamaan kysymyksiin, miksi liikkumista ja tapaamisia rajoitetaan. Näissä tilanteissa on myös pystyttävä perustelemaan toimenpiteiden tarve. Vaikka rajoitukset onkin asetettu ”korkeammalla tasolla”, niin poikkeamista niistä varmasti pyydetään.

Työkaluna varautumissuunnitelma

Keskeinen syy pitkäaikaishoidossa tai -hoivassa olevan liikkumisrajoituksiin perustuu tartuntatautilakiin, jonka perusteella tartuntaepäily riittää karanteeniin määräämiseen.  

Pandemian kaltaisiin tilanteisiin on sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon yksiköissä varauduttava huolellisesti, jotta paitsi toimitaan oikein, osataan myös vastata potilaiden omaisten ja myös median esittämiin kysymyksiin. Tämä kävi hyvin ilmi Covid-19 (corona virus disease) pandemian aikana ja myös sen jälkipyykkiä pestäessä.

Tätä varten on olemassa hyvä työkalu, ja se on sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon varautumissuunnitelma. Se on yksi vahva keino, jonka avulla tartuntojen leviämistä ja ehkäisemistä voidaan tehostaa pandemian aikana.

Tämä toimintayksikön varautumissuunnitelma on hyvin tehtynä tärkeä osa kokonaisuutta, johon kuuluvat pelastussuunnitelma, poistumisturvallisuussuunnitelma ja omavalvontasuunnitelma.

Yskä kuriin, kädet pesuun

Pisara- ja kosketusteitse ja yskimisen ja aivastuksen seurauksena leviävän pandemiatartunnan tärkeimmät torjuntakeinot ovat varsin yksinkertaisia. Virus leviää pisaratartuntana varmimmin ihmisen yskiessä tai aivastaessa. Tästä syystä kaikkien hoitoyksikössä olevien ja vierailevien on tiedettävä, kuinka yskitään ja aivastetaan ”oikein”. Siis niin, että pisaratartunnan mahdollisuus on vähäisin.

Keinot ovat tavanomaisia, ja ne voivat tuntua jopa itsestään selviltä, mutta ne on syytä liittää varautumissuunnitelmaan, jolloin ne tilanteen tullen ne palautetaan kaikkien mieleen.

”Hihaan yskiminen” terminä tuli koronaviruksen aikaan useimmille tutuksi, mutta uuden aallon ja tulevien pandemioiden varalta se on aina pidettävä ”agendalla”.

Käsien pesun tarvetta ei voida koskaan aliarvioida. Sen toteuttaminen pitkäaikaishoidossa ja -hoivassa olevien keskuudessa on vaativa tehtävä. Sama koskee luonnollisesti hoitoyksiköissä vierailevia.

Kuinka kaikki toimet yksityiskohtaisesti tehdään, siitä on oltava tarkka etukäteen tehty suunnitelma.

Koronaepidemian riskien arviointi

Riskien arviointi on tärkeää niin yritystoiminnassa kuin julkisissa palveluissakin.  Pandemiaan varautuminen on luonnollisesti vaikea tehtävä, kun ei tiedetä, mikä on sen lähtökohta, etenemisvauhti tai hoitokeino. Silloin varautumissuunnitelman on oltava sellainen, että se sisältää apuja paitsi odotettavissa oleviin ongelmiin, niin myös niihin, joiden sisältö on vielä tuntematon.

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että samanaikaisesti kun varaudutaan oletettuun uhkaan, tehdään varautumissuunnitelma jo seuraavaankin vaiheeseen, siihen mahdolliseen  toiseen aaltoon.

Ratkaistavia kysymyksiä on kasapäin: onko tuleva aalto lievempi vai vakavampi, miten uudessa tilanteessa toimitaan hoidettavien ja heidän omaistensa kanssa, kuinka taataan altistumista estävien suojavarusteiden saatavuus ja niiden laatu, riittävätkö käyttöön tulevat hengityssuojaimet ja suojakäsineet, kuka vastaa tiedon jakamisesta eri osapuolille, ja miten ollaan yhteydessä palvelun tilaajaan.

Vaativat rajoitukset

Pandemia on vakava tilanne pitkäaikaishoitoa- ja hoivaa sekä asumispalveluja tarjoavien  hoitoyksiköiden lisäksi kaikissa muissakin sosiaali- ja terveyspalvelujen yksiköissä. Terveyskeskuksen toiminnassa on varauduttava ”suljettujen ovien” palvelutarjontaan, kotisairaanhoidossa ja muissa kotipalveluissa joudutaan riskit kartoittamaan uudelleen ja tarkastelemaan varautumissuunnitelman ajantasaisuutta.

Päiväkodit ja koulut ovat yhtä lailla riskialttiita viruksen levittäjiä, vaikka niissä ei ollakaan pitkäaikaisesti.  Samat varautumistoimet koskevat niitäkin.

Kaikille yhteistä on, että tehtyjä suunnitelmia ja ratkaisuja on tiukasti noudatettava ja valvottava, jotta pandemian leviämistä voidaan rajoittaa ja seurauksia lieventää. Pandemiatilanteessa on varauduttava huolella myös siihen tilanteeseen, kun rajoituksia aletaan purkaa.

Tällöin tilanne on kriittinen, koska ihmiset mielellään uskovat, että rajoitusten purkaminen tarkoittaa, että virus on taltutettu ja he alkavat helposti suhtautua leviämisriskiin leväperäisesti. Tässä tilanteessa sosiaali- ja terveydenhoitohenkilöstön ja -yksiköiden rooli on edelleen pysyä valppaana, riskit tunnistaen ja niihin varautuen.

Hyvä omavalvonta ja omavalvontasuunnitelma tärkeää

Hoivakodeissa palveluntuottajilla on suuri vastuu huolehtia siitä, että niissä  noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. Tästä syystä hoitoyksiköiden omavalvonnalla ja omavalvontasuunnitelmalla on ratkaisevan tärkeä rooli.

Sekä yksityisten että kunnan omien hoivakotien ensisijainen valvonta- ja ohjausvastuu on kunnilla. On kuitenkin hyvä muistaa, että valvonnan vastuut ovat pandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana samat kuin normaalistikin.

Näin ollen omavalvonnan ja kunnan suorittaman valvonnan lisäksi valvontaan osallistuvat Aluehallintovirasto ja Valvira.

Pandemian aikana annettavien viranomaisohjeiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kaikki keinot, joilla ehkäistään viruksen leviämistä, ovat tarpeen taudin leviämisen ehkäisyssä.

Hoivakodeissa tulee noudattaa kaikkia ohjeita, joita sosiaali- ja terveysministeriö, THL, oman alueen sairaanhoitopiiri ja kunta antavat. Kunnan tartuntatautilääkäri on keskeinen asiantuntija yksityiskohtaisempien ohjeiden antajana.

Linkkejä

Koronavirustartuntojen torjunta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä (THL)

Koronavirus COVID-19 (THL)

Ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon uudistus 2016–2018 (Valtioneuvoston julkaisu)


Pro Varautuminen

Pro Varautuminen on pk-yrityksille ja julkisyhteisöille tehty helppokäyttöinen ja kustannustehokas pilvipalvelu, jonka avulla voi tehdä varautumissuunnitelman erilaisiin poikkeustilanteisiin. Lisäksi sillä on mahdollista arvioida suunnitelmaan liittyviä erilaisia riskejä valmiiden tarkistuslistojen avulla. 

Palvelumme on kehitetty kaikkiin todennäköisimpiin maatamme kohtaaviin poikkeustilanteisiin, mutta se painottuu nyt ensimmäisessä vaiheessa Korona-pandemiaan ja sen aiheuttamien riskien ja vahinkojen minimointiin. Olemme tätä tekstiä kirjoitettaessa tutustuneet poikkeusoloihin ja rajoituksiin vasta reilun kuukauden ajan eikä kukaan meistä tarkalleen tiedä kuinka kauan koronakriisi kestää. Alkujärkytyksen ja tilannekartoituksen jälkeen olisi syytä miettiä järjestelmällisemmin kevättä ja kesää 2020 sekä tehdä nopeimmat ja tärkeimmät  korjaavat toimet toimintakyvyn turvaamiseksi. Pahimmillaan kriisi pitkittyy viruksen muuntuessa ja kesän jälkeen voi tulla ns. 2. aalto, jota varten erilaisilla organisaatiolla tulisi olla hyvä pitemmän tähtäimen suunnitelma – juuri sitä on varautuminen.

Pro Varautumisen avulla organisaatio pystyy arvioimaan nopeasti nykytilanteen ja tekemään korjaavia toimia sekä varautumaan suunnitelmallisesti myös kriisin pitkittymiseen.

Poikkeustilanteet, joihin Pro Varautuminen soveltuu:

 • epidemia /pandemia
 • tulipalot
 • myrskyt
 • tulvat
 • pitkät sähkökatkot
 • kyberhyökkäykset tai tietoliikennekatkokset
 • talous-/finanssikriisi
 • sotilaallinen uhkatilanne

Perusversion ominaisuudet

 • käyttäjäoikeuksien ja -tunnusten hallinta
 • 10 riskien arviointia osa-alueittain
  • organisaation nykytilanne ja ohjeet
  • toimintakyky, materiaalit ja toimintavarmuus
  • poikkeustilanne ja nopeasti mietittäviä asioita
  • henkilöstö ja työvoima
  • viranomaiset ja tiedotus
  • työturvallisuus
  • terveydenhuolto, hygienia ja siivous
  • vakuuttaminen, rahoitus ja juridiikka
  • kyberturvallisuus
  • mahdollisuudet ja palautuminen normaaliin
 • varautumissuunnitelma (em. 10 osa-aluetta, joissa noin 150 alakohtaa)
 • asiakas voi lisätä suunnitelmaan rajattomasti omia/puuttuvia kohtia
 • tietoturvaloukkauksen ja poikkeustilanteen havaintojen ilmoituslomake sekä niiden käsittelylomakkeet
 • koulutusrekisteri

Laajemman version lisäominaisuudet

 • varautumissuunnitelma, jossa valmiita ohjeita ja vinkkejä kuhunkin noin 150 alakohtaan
 • keskeytysriskien arviointi
 • 3 kuukauden ja 6 kuukauden tiivistetyt varautumisennusteet 
 • sosiaalihuollon toimintayksikön turvallisuussuunnitelma
 • SOTE-toimintayksikön varautumissuunnitelma
 • SOTE-toimintayksikön tapaamissuunnitelma
 • rakentaminen – työmaan varautumissuunnitelma
 • rakentaminen – työmaan työtehtävien ja muiden toimintojen koronariskien arviointi
 • rakentaminen – korona-altistumisketjun selvittäminen
 • maatilan varautumissuunnitelma
 • pandemian riskien arviointi (lyhyt ja pitkä versio)

Palvelun esittely

Tutustu Pro Varautuminen -pilvipalveluun esittelymme avulla:

Lataa kalvosarja (pdf)

Scroll to Top